توضیحات پروژه -ساخت تابلوهای راهنمای مسیر و ترافیکی & نصب و اجراء تابلو و تجهیزات ترافیکی سطح مناطق شهرداری مشهد