قیمت تابلو های راهنمای مسیر

آخرین قیمت تابلو های راهنمای مسیر

قیمت تابلو های راهنمای مسیر چند است؟زندگی درلابه لای خیابان هاجریان دارد، و تابلو های راهنمای مسیرمیتوانند از این شریان زندگی محافظت کنند؛ ماامروز قصدداریم شما را از آخرین قیمت تابلوهای راهنمای مسیر و اطلاعاتی درموردتابلو های مسیرمطلع کنیم.

قیمت تابلو های راهنمای مسیر و آشنایی با آن ها

قیمت تابلو های راهنمای مسیر

تابلو های راهنمای مسیر انواع مختلف ای باقیمت مختلفی دارند که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

تابلو های نام خیابان ها
تابلو های علائم رانندگی

قیمت تابلو های راهنمای مسیر و ضرورت نصب آن ها

خیابان ها شاهرگ های اصلی زندگی شهر هستند؛ با این که آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، ولی آن ها به تنهایی نمی توانند از عابرای که در لا به لای شریان هایشان عبور می کنند محافظت کنند.

آن ها برای این کار به کمک نیاز دارند، و در این هنگام است که تابلو های راهنمای مسیر به کمک آن ها می آیند.

تابلوهای راهنمای مسیر وظیفه مراقبت از خیابان ها را برعهده دارند؛ تابلو های راهنمای مسیر نقش کلیدی را در حفظ امنیت بزرگراه ها و خیابان ها بر عهده دارند؛ این نقش های کلیدی عبارت اند از:

مسیر یابی سریع درجهت یافتن مسیری کوتاه تر وسریع تر
کاهش اتلاف وقت و دسترسی سریع تر به هدف مورد نظر

لیست قیمت تابلو های راهنمای مسیر

تابلوی راهنمای مسیر بدون پایه شبرگ ۳ و ۷ ساله، قیمت به متر مربع برابر است با: ۶۰۰٫۰۰۰
تابلوی راهنمای مسیر با پایه شبرنگ ۳ و ۷ ساله قیمت به متر مربع برابر است با: ۷۵۰٫۰۰۰

قیمت تابلو های راهنمای مسیر و جانمایی آن ها

قیمت تابلو های راهنمای مسیر

تابلو های راهنمای مسیر و علائم راهنمایی رانندگی باید در جایگاه درست جانمایی شوند، و طراحی استاندارد وقیمت مناسب داشته باشند.

طراحی استاندارد وجانمایی صحیح آن ها درست به اندازه وجود آنها مهم و حیاتی است؛ زیرا درصورت طراحی غیر استاندارد موجب گیج شدن عابران می شوند واگر، تابلو ها در مکان درست جانمایی نشوند موجب به وجود آمدن مشکلات زیادی می شود به طور مثال:

تابلو های راهنمای مسیر اگر زود هنگام جانمایی شوند عابران آن هارا فراموش می کنند وباعث به وجودآمدن خطرات جدی می شوند.
تابلو های راهنمای مسیر اگر دیر هنگام جانمایی شوند، فرصت کافی را برای واکنش دادن عابران فراهم نمی کند و باز هم باعث ایجاد خطرات جدی می شود.

تابلوهای راهنمای مسیرباید طوری جانمایی شوند که عابران رابه موقع آگاه کنند.

امید است که با جانمایی صحیح تابلو هااز ایجاد خطرات زیادی جلوگیری شود.